Powiększ text

Pomniejsz text

Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                                                    Wrocław, 11.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr  MEDIX/1.5/01/2017

dotyczące wyboru dostawcy wielozadaniowego, cyfrowego ultrasonografu z montażem i uruchomieniem w ramach  projektu pt.:

„Ultrasonograficzna diagnostyka cyfrowa  z systemem do zarządzania  i archiwizacji danych”

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę sprzętu przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa:  I Przedsiębiorstwa i innowacje,  Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

1. Zamawiający

CENTRUM MEDYCZNE MEDIX dr n. med. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI

pl. Ludwika Hirszfelda 16-17,  53-413 Wrocław , NIP: 8971129746, REGON: 930348714

Adres strony internetowej: www.medix.wroc.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Kod  i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

33112000-8  Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

Cel zamówienia:

Zakup wielozadaniowego, cyfrowego ultrasonografu z montażem i uruchomieniem.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz uruchomienie wielozadaniowego  certyfikowanego ultrasonografu  (aparat wykonany całkowicie w technologii cyfrowej o min.192 kanałach fizycznych nadawczo-odbiorczych oraz liczbie kanałów przetwarzania cyfrowego powyżej 400.000). Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Aparat klasy premium, stanowi wraz z głowicami (liniową o konstrukcji matrycowej powyżej 900 kryształów oraz pasmie min. 5-15 MHz; konweks w technologii monokryształu piezoelektrycznego o pasmie min.1-6MHz i min. 190 kryształach) jeden środek trwały zaprojektowany do badań:  brzusznych, naczyniowych, położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, urologicznych oraz małych narządów.  Unikalna posiadana moc obliczeniowa aparatu powinna zapewniać uzyskanie znakomitych obrazów, włącznie z badaniem elastograficznym (jakościowym i ilościowym) narządów powierzchownych, wysoką elastyczność kształtowania parametrów oraz łatwą rozbudowę aparatu w przyszłości

Wymagane parametry:

- wysokość:  min. 115 cm,  szerokość: maks. 62 cm, głębokość: maks. 88 cm, waga:  maks. 85 kg

- płaski monitor LCD  LED o przekątnej 23”

- konfigurowalny układ wyświetlanych informacji

- konsola o regulowanej wysokości i obrocie powinna być wyposażona w panel dotykowy LCD do sterowania funkcjami, zaprojektowana w taki sposób, aby większość czynności można było wykonywać, nie odrywając dłoni od strefy manipulatora

- wbudowana  możliwość archiwizacji badań na dysku HDD

- wbudowany napęd DVD oraz gniazda USB

- możliwość podłączenia modułu pamięci

- 4 aktywne porty głowic

- 1 gniazdo parkingowe

- automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B mode, Color mode, PWD mode

- wysokoczułe obrazowanie przepływu krwi eliminujące ograniczenia kierunkowe dopplera, wykorzystujące obrazowanie 2D

- adaptacyjna redukcja szumów i uwypuklenia granic tkanek

- dostęp do pierwotnych cyfrowych surowych danych ultrasonograficznych pozwalający na tzw. rescan na archiwalnych zapisach oraz ich reanalizę

- wyposażenie w zaawansowaną cyfrową architekturę, uwzględniającą wszystkie aspekty akwizycji i przetwarzania sygnału akustycznego

- wbudowane głośniki celem uzyskania najwyższej jakości dźwięku z Dopplera Spektralnego

- zintegrowane klawisze do sterowania urządzeniami peryferyjnymi i transferem w standardzie DICOM

- zintegrowany podgrzewacz żelu

- pamięć CINE

-  tryb Triplex dla wszystkich kombinacji głębokości i PRF oraz z trybem CWD

-  automatyczna optymalizacja:  Trybu B, M-mode, Trybu Doppler

-  obrazowanie harmoniczne ultradźwiękami kodowanymi

-  ultradźwięki kodowane cyfrowo

-  redukcja plamek ultrasonograficznych z podkreśleniem granic tkanek

-  obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach

-  tryb poszerzonego obrazowania dla głowicy liniowej

-  tryb obrazowania rombowego

-  wbudowana baza danych pacjentów

-  archiwizacja na HDD i zapisywalnych DVD i CD

-  wyznaczanie parametrów przepływu w czasie rzeczywistym

-  technologia zawansowanego skanowania i przechowywania obrazów

-  aparat  powinien być umieszczony na przyjaznym użytkownikowi wózku o ergonomicznej konstrukcji.

W cenie  powinny być zawarte koszty transportu, montażu i uruchomienia, a dostawca zapewniać serwis w miejscu instalacji, a także przeszkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Wymagana gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy.

Zakup aparatu o podanych parametrach jest niezbędny Zamawiającemu do świadczenia usług ultrasonograficznej cyfrowej diagnostyki obrazowej , gdyż umożliwi wyższą wykrywalność zmian u diagnozowanych pacjentów poprzez lepszą jakość obrazu-obraz stworzony cyfrowo można powiększyć,  wybrać obszar zainteresowania i przeprowadzić jego szczegółową ocenę (zwiększona czułość, obniżony poziom szumów zwiększa jakość i rozszerza zakres zastosowań klinicznych), ułatwia przeglądanie obrazów i zwiększa pewność rozpoznań.

Wbudowana możliwość archiwizacji cyfrowych obrazów badań w połączeniu z posiadanym wyposażaniem, umożliwi między innymi dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, ułatwi udostępnianie kopii obrazów w jakości klinicznej lekarzom i jednostkom kierującym na badania. Dostęp do pierwotnych danych ultrasonograficznych umożliwi ich ponowną obróbkę. 

Wymagana aplikacja: brzuszna, położnicza, ginekologiczna, układu mięśniowo-szkieletowego, naczyniowa, urologiczna, małe narządy, pediatryczna, ortopedyczna, transkranialna i kardiologiczna. 

Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia: Wrocław, pl. Ludwika Hirszfelda 16-17.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego,  które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

 

Po przeprowadzeniu procedury następuje podpisanie umowy z Wykonawcą. Dla udokumentowania zawarcia umowy z Wykonawcą konieczna jest forma pisemna.

3.Termin realizacji umowy

Planowany termin dostarczenia i uruchomienia:  najpóźniej do 31 marca 2017 r.

4. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi punktowej) tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena  -  waga  80 pkt.

2 kryterium: termin wykonania zamówienia określony w dniach kalendarzowych– waga 20 pkt.

 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

1Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt.,  gdzie:

1Pa- liczba punktów dla oferty  „a” w kryterium „cena”,

Cmin- najmniejsza cena  z cen  wszystkich ważnych ofert zaproponowanych przez  oferentów,

Ca- cena oferty „a”.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia wg. poniższego wzoru:

2Pa= Tmin/ Ta x 20 pkt.

gdzie:

2Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „termin wykonania zamówienia”,

Tmin- najkrótszy okres realizacji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,

Ta- termin realizacji wskazany w ofercie „a”.

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Podsumowanie ważnej oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena+termin wykonania zamówienia).

Łączna liczba punktów  jaką otrzyma  ważna oferta  badana  (Oa) będzie obliczana według wzoru:

Oa=1Pa+2Pa

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów  w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej  z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  uzyskają identyczną liczbę punktów, to  Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę  z najniższą ceną.

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego:

CENTRUM MEDYCZNE MEDIX dr n. med. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI

pl. Ludwika Hirszfelda 16-17,  53-413 Wrocław,

w terminie do dnia: 6.02.2017r. do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby).

Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie zostaną odrzucone.

Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent bez względu na wyniki postępowania.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów w postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym/beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent razem z ofertą powinien złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1: Formularz Ofertowy. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

3) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

4) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Ocena spełnienia warunków odbywa się metodą:  spełnia- nie spełnia.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków i treści postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

7) Oferent, którego oferta spełni wszystkie warunki i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Rozstrzygniecie postępowania

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 7.02.2017 r.

2. Zapytanie ofertowe  oraz informacja o wyniku postępowania  zostaną umieszczone na stronie internatowej pod adresem:

www.medix.wroc.pl

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym  etapie postępowania. 

 

 

 

 Do pobrania

Formularz ofertowy

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr MEDIX/1.5/01/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dane oferenta:

Nazwa:

Adres:

NIP:

Dane osoby kontaktowej:

Imię i nazwisko:

Adres email:

Telefon:

 

Określenie przedmiotu oferty:

Cena netto realizacji przedmiotu zamówienia (podana w PLN):

Cena brutto  realizacji przedmiotu zamówienia (podana w PLN):

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (ilość dni kalendarzowych):

 

Okres gwarancji:

Data sporządzenia oferty:  

Termin ważności oferty w dniach:

 

Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu sprawdzenia oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji,  przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.

………………………………………………………………..

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

Oświadczenie oferenta:

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i potwierdzamy, że oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu nr  MEDIX/1.5/01/2017 i spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne i funkcjonalne.

 

…………………………………………………….

pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wrocław, dnia: 7.02.2017r.

Zamawiający:

CENTRUM MEDYCZNE MEDIX dr n. med. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI

pl. Ludwika Hirszfelda 16-17,  53-413 Wrocław

NIP: 8971129746, REGON: 930348714

www.medix.wroc.pl

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia: 7.02.2017r.

dotyczy: Zapytania ofertowego nr  MEDIX/1.5/01/2017

 

Informacja o wyniku postępowania

W ramach przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta  firmy:

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.

UL. Wolska 9, 02-583 Warszawa, NIP: 522-00-19-702

 

 

 

Z poważaniem

Tadeusz Śliwiński

Właściciel